Dobavni in plačilni pogoji


1.    Področje veljavnosti
Vse naše ponudbe in dobave se izvajajo izključno na osnovi spodnjih Splošnih dobavnih in plačilnih pogojev v najnovejši različici. Ti Splošni dobavni in plačilni pogoji veljajo tudi za vse prihodnje posle. Nakupni pogoji stranke pri tem ne veljajo. Pogodbeni stranki se lahko glede dobavnih in plačilnih pogojev dogovorita drugače izključno ob naši pisni potrditvi sprememb v obliki aneksa k tem Splošnim dobavnim in plačilnim pogojem. To velja tudi, če ob upoštevanju morebitnih drugačnih pogojev stranke dobavo izvedemo brez pridržkov.

2.    Sklenitev pogodb
Naše ponudbe so neobvezujoče. Pogodba postane veljavna šele ob naši potrditvi naročila ali ob izvedbi naročila. Pogodbeno določena kakovost predmeta dobave je opredeljena izključno na podlagi naše potrditve naročila. Podatki o kakovosti, ki niso izrecno opredeljeni ali navedeni v potrditvi naročila, niso predmet te pogodbe. Podatki o kakovosti, ki so drugačni od tistih, opredeljenih ali navedenih v potrditvi naročila (ali če ti v potrditvi naročila sploh niso navedeni) ne predstavljajo napake predmeta dobave.

3.    Cene in plačilni pogoji
3.1.    Če ni sklenjen poseben pisni dogovor, cene veljajo franko tovarna kot neto cene v evrih z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost v zadevni višini. Plačila zapadejo v roku 30 dni po dobavi brez kakršnega koli odbitka. Popravila in storitve je treba plačati nemudoma brez odbitkov. Če obstajajo neplačane dobave, popravila in storitve, je plačilni rok 30 dni od dobave.
3.2.    Po datumu zapadlosti plačila lahko od stranke s pridržkom drugih dogovorov zahtevamo 5-odstotne obresti. V primeru plačilne zamude lahko od stranke zahtevamo obresti v višini 8 % nad osnovno obrestno mero. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja dodatnih odškodninskih zahtevkov. Če stranka ne plača zapadlega zneska po pisni določitvi ustreznega podaljšanega plačilnega roka, si pridržujemo pravico do odstopa od pogodbe ali odškodnine namesto izpolnitve pogodbe.

4.    Dobava in prenos tveganja
4.1.    Dovoljene so ustrezne delne dobave.
4.2.    Pridržujemo si pravico do ustrezne in pravočasne razpoložljivosti blaga za dobavo.
4.3.    Tveganje se prenese na stranko tudi ob brezplačni dostavi v trenutku, ko blago zapusti naš obrat. Pri zamudah v dobavi, za katere je odgovorna stranka, se tveganje prenese ob izdaji obvestila, da je blago pripravljeno za odpremo.
4.4.    Pri dobavah si pridržujemo pravico, da stroške pakiranja in dostave obračunamo dodatno glede na vrednost blaga.

Posebna embalaža se obračuna posebej.
Stroški pošiljanja in pakiranja:
Vrednost naročil         Stroški pošiljanja in pakiranja:
do 150,00 €     12,00 €
od 150,00 € do 1.000,00 €     18,00 €
od 1.000,00 € do 2.500,00 €     29,50 €
od 2.500,00 € do 10.000,00 €    56,00 €
nad 10.000,00 €     1,0 % vrednosti naročila

5.    Zamuda in nezmožnost izpolnitve obveznosti
5.1.    Če z dobavo zamudimo iz lažje malomarnosti, lahko stranka za vsak začeti teden zamude zahteva odškodnino v višini 0,5 %, vendar skupaj največ 5 % vrednosti tistega dela celotne dobave, ki ga zaradi zamude ni mogoče (pravočasno) uporabiti skladno s to pogodbo. Ta znesek odškodnine je lahko nižji ali višji, če mi dokažemo nižjo oziroma stranka dokaže višjo škodo.
5.2.    Ne glede na pravico do odstopa stranke v primeru pomanjkljivosti (oglejte si 7. poglavje »Garancija«) je stranka v primeru neopravljene storitve ali zamude upravičena do odstopa od pogodbe samo v primeru kršitev z naše strani.
 
5.3.    V primeru zamude odstop od pogodbe oziroma odškodnina namesto izvedbe storitve pomeni, da je stranka vnaprej določila ustrezen rok najmanj štirih tednov in hkrati pojasnila, da bo v primeru neupoštevanja roka odstopila od pogodbe in/ali uveljavljala odškodnino. Po poteku tega roka se stranka obvezuje, da nam bo na našo zahtevo pojasnila, ali želi prejeti pošiljko, uveljaviti odškodnino ali odstopiti od pogodbe. Če stranka v določenem roku ne zagotovi pojasnila, ni več upravičena do zavrnitve dobave in ne more več odstopiti od pogodbe niti uveljaviti odškodnine namesto storitve.
5.4.    Ena od postavitev roka, določena v odstavku 5.3, ni potrebna, če neizvedeno pogodbeno storitev resno in dokončno zavrnemo ali obstajajo posebne okoliščine, ki po presoji obojestranskih interesov pogodbenih strank upravičujejo takojšen odstop.
5.5.    Stranka ne more odstopiti niti pred začetkom zapadlosti plačila storitve niti v primeru zanemarljive kršitve z naše strani. Prav tako ni mogoče odstopiti, če je stranka za okoliščine, ki so upravičevale odstop, odgovorna sama oziroma nosi velik del odgovornosti ali če med zamudo pri sprejemu blaga s strani stranke nastopi okoliščina, za katero ne odgovarjamo.
5.6.    Odškodninske zahtevke ureja 8. točka teh Splošnih dobavnih in plačilnih pogojev.

6.    Reklamacije
6.1.    Očitne napake, tj. pravne ali stvarne napake, prekomerno, nezadostno ali napačno dobavo in odsotnost ene od zagotovljenih lastnosti ali obstojnosti blaga oziroma storitev (napake) je treba pisno prijaviti nemudoma, vendar najpozneje v 14 dneh po prejemu blaga. Prav tako je treba napake, ki jih pri običajnem pregledu ni mogoče ugotoviti, pisno uveljaviti takoj in najpozneje v 14 dneh po njihovi ugotovitvi.
6.2.    Če stranka napak ali drugih pomanjkljivosti ne uveljavlja v roku, navedenem v zgornjem odstavku 6.1, so vsakršni garancijski zahtevki izključeni.


7.    Garancija
7.1.    V primeru napak se obvezujemo, da bomo ob pravočasni reklamaciji skladno s točko 6. teh Splošnih dobavnih in plačilnih pogojev po lastni presoji odpravili napake (popravili) oziroma zamenjali blago. Rok zastaranja za vse garancijske zahtevke znaša 24 mesecev od predaje predmeta dobave.
7.2.    Če smo blago dvakrat poskusili popraviti ali ga enkrat zamenjali, napake pa s tem nismo odpravili, ter v primeru, da potrebno popravilo ali zamenjavo blaga neutemeljeno zavrnemo, neprimerno odložimo ali ko stranki iz drugih razlogov ni mogoče zagotoviti popravila blaga ter če so izpolnjeni pogoji 2. odstavka 281. člena ali 2. odstavka 323. člena nemškega civilnega zakonika (BGB), lahko stranka namesto popravila ali zamenjave blaga uveljavlja zakonsko predvidena pravna sredstva odstopa in zmanjšanja obveznosti, zahteva odškodnino ali povračilo stroškov, slednje kot določa 8. točka teh Splošnih dobavnih in plačilnih pogojev. V primeru zamenjave blaga se je treba glede vračila dobavljenega blaga z nami dogovoriti vnaprej.
7.3.    Pri izdelkih tretjih oseb je naša garancija omejena na odstop terjatev, ki jih imamo do dobavitelja izdelkov tretjih oseb. Če stranka svoje pravice do dobavitelja izdelkov tretjih oseb iz naslova garancije ne more uveljavljati, priznavamo garancijo v okviru teh pogojev.
7.4.    Stranka nam mora po dogovoru z nami dati zagotoviti čas in možnost, da popravimo izdelek oziroma ga zamenjamo.
7.5.    Sicer se ne obvezujemo k popravilu oz. zamenjavi izdelka, če je to mogoče samo z nesorazmernimi stroški. Takšni
stroški so nesorazmerni, če presegajo 25 % nabavne cene predmeta dobave.
7.6.    Deli, ki jih zamenjamo v okviru garancije, ostanejo v naši lasti.
7.7.    Če je bila reklamacija neupravičena, lahko od stranke zahtevamo nadomestilo za nastale stroške.
7.8.    Pri zgolj zanemarljivem odstopanju od dogovorjene kakovosti in pri zanemarljivem vplivu na uporabnost ter za škodo, ki je nastala predvsem zaradi spodaj navedenih razlogov, ne prevzemamo jamstva: neprimerne, neustrezne ali napačne uporabe predmeta dobave s strani stranke ali tretje osebe, naravne obrabe, napačnega ali malomarnega ravnanja, zlasti prekomerne obremenitve, nadomestnih materialov, kemičnih ali električnih vplivov, če zanje nismo odgovorni sami.
7.9.    Vsi dokumenti, ki sodijo k dobavi, npr. slike, risbe, načrti omrežja ali slike zaslonskih menijev ipd. so zgolj delno merodajni, če jih izrecno ne označimo kot obvezujoče. Tudi navodila v teh dokumentih in standardi DIN niso zagotovilo za kakovost izdelkov ali njihovo obstojnost. Za vse te dokumente si pridržujemo lastninske, avtorske in pravice intelektualne lastnine. Brez naše predhodne pisne odobritve vsebine teh dokumentov ni dovoljeno razkrivati tretjim osebam.
7.10.    Če je bilo blago dostavljeno na drugo lokacijo kot na naslov stranke in se s tem zvišajo stroški, zlasti stroški prevoza, delovne sile in materiala za popravilo ali zamenjavo blaga, mora te višje stroške poravnati stranka, razen če je dostava na drugo lokacijo skladna s pravilno uporabo blaga.
7.11.    Če mora stranka v času garancijske dobe izvesti določena vzdrževalna dela, specifična za napravo (vzdrževanje), ali če jih mora izvesti dobavitelj (pregled) in tega ne izvede, naša obveznost, ki izhaja iz garancije, ne zajema posledične škode.

8.    Odškodnina
8.1.    Če v teh določilih ni dogovorjeno drugače, so izključeni vsi odškodninski zahtevki stranke za nadomestilo kakršne koli škode, tudi nadomestilo stroškov in posredne škode. To velja predvsem za zahtevke zaradi vseh kršitev obveznosti iz škodnega razmerja in zaradi nedovoljenega ravnanja. Zavrnitev odgovornosti velja tudi, ko smo uporabili posrednike ali zastopnike.
8.2.    Kljub temu pa jamčimo v primerih iz točke 8.1, če nas, naše vodilne zaposlene ali zastopnike bremeni huda malomarnost ali naklep in v vseh primerih, kjer smo mi, naši vodilni zaposleni ali zastopniki namenoma kršili bistvene pogodbene obveznosti (kardinalne obveznosti) in je zaradi tega ogrožen namen pogodbe.
8.3.    V primeru kršitve kardinalnih obveznosti pa je naše jamstvo pri zgolj lažji malomarnosti omejeno na vrednost naročila.
8.4.    Če v slednjem primeru vrednost naročila izjemoma ne ustreza običajno predvidljivi škodi, pa je višina našega jamstva omejena na običajno predvidljivo škodo.
8.5.    Zavrnitev odgovornosti ne velja za zahtevke iz naslova zakonodaje, ki ureja jamstvo izdelkov, ali ko je bila sprejeta garancija za kakovost ali obstojnost predmeta dobave. Izključitev odgovornosti prav tako ne velja za škodo, ki nastane zaradi ogrozitve življenja, telesa ali zdravja.

9.    Višja sila
Dogodki višje sile pri nas ali naših dobaviteljih ustrezno podaljšajo dobavni rok. To velja tudi za posege uradnih služb, težave z oskrbo, stavke, izprtja in nepredvidene težave pri dobavi, če zanje nismo odgovorni mi. Če zaradi zgoraj navedenih okoliščin dobava ni mogoča ali je ni mogoče ustrezno izvesti, se ne obvezujemo k dobavi blaga. Stranko bomo o tem nemudoma obvestili. Če zamuda v dobavi traja dlje kot dva meseca, je stranka upravičena do odstopa od pogodbe.

10.    Skice, vzorci ipd.
10.1.    Za naše skice, vzorce in modele si pridržujemo lastninske in avtorske pravice. Tretjim osebam jih praviloma ni dovoljeno razkrivati.
10.2.    Če moramo blago dobaviti skladno z vzorci, risbami in modeli stranke, stranka prevzame odgovornost za to, da pri tem ne kršimo lastninskih pravic tretjih oseb. Če tretja oseba ob sklicevanju na pravice intelektualne lastnine, ki ji pripadajo, prepove proizvodnjo in dobavo predmetov, ki so bili narejeni na podlagi skic, modelov ali vzorcev stranke, smo (ne da bi bili obvezani k preverjanju pravnega razmerja) ob izključitvi vseh odškodninskih zahtevkov stranke upravičeni, da prekinemo proizvodnjo in dobavo ter zahtevamo nadomestilo za nastale stroške. Za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nam lahko bila povzročena zaradi kršitve morebitnih pravic intelektualne lastnine in zaradi uveljavljanja morebitnih pravic intelektualne lastnine s strani tretjih oseb, mora stranka izplačati nadomestilo. Stranka mora skladno z morebitnimi stroški postopka na zahtevo plačati ustrezen znesek in nas na splošno razbremeniti takšnih stroškov.
10.3.    Odgovornost za prevzem in skladiščenje predmetov ter dokumentacije stranke nosi stranka.


11.    Pobot, plačilna sposobnost in odstop
11.1.    Pobot z nespornimi ali pravnomočnimi nasprotnimi zahtevki in uveljavljanje pravic do neizpolnitve obveznosti in pridržnih pravic glede terjatev iz naslova nabavne cene sta mogoča samo z našim soglasjem.
11.2.    V primeru dvomov glede plačilne sposobnosti stranke, predvsem ob neplačanih obveznostih, lahko s pridržkom nadaljnjih zahtevkov za dodatne dobave zahtevamo predplačilo ali garancijo in prekličemo že odobrene plačilne pogoje.
11.3.    Stranka brez našega izrecnega soglasja ne sme prenesti pravic in obveznosti iz prodajne pogodbe na tretje osebe.

12.    Lastninski pridržek/kivetni test
12.1.    Do celotnega plačila našega računa ter do plačila vseh predhodnih dobav in storitev, vključno z vsemi dodatnimi terjatvami, pri plačilu s čekom ali menico do takrat, ko lahko razpolagamo z zneskom, ostaja dobavljeno blago naša last (1. odstavek 449. člena BGB). Vključitev posameznih zahtevkov v tekoči izstavljeni račun ter poplačilo in njegovo priznavanje ne vplivajo na lastninski pridržek.
12.2.    Dobavljeni kivetni testi ostajajo v naši lasti. Stranka jih lahko uporablja sama skladno z našimi predpisi (navodila za uporabo/priročniki), po pravočasnem obvestilu s strani stranke iz področja Slovenije, pa jih po njihovi uporabi znova prevzamemo. Ta predpis ne vključuje kivetnih testov iz medicinske diagnostike (in vitro diagnostike).
12.3.    Če je blago, ki je predmet lastninskega pridržka, povezano ali pomešano z blagom, ki ni naša last skladno z 947. in 948. členom BGB, smo solastniki celotnega blaga sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo dobave in storitev glede na preostalo obdelano blago v času obdelave, vključitve ali mešanja. Če je stranka zaradi mešanja ali povezave z drugim blagom edini lastnik, solastnino v predhodno opisanem razmerju prenese na nas in se obvezuje, da bo novo lastnino za nas brezplačno shranil.
12.4.    Če stranka sama ali skupaj z blagom, ki ni naša last, odtuji blago, ki je predmet lastninskega pridržka, nam stranka že vnaprej odstopi terjatve iz naslova odtujitve v višini zneska blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, z vsemi dodatnimi pravicami. Če je odtujeno blago naša solastnina, se odstop terjatev prenese na znesek, ki ustreza vrednosti deleža naše solastnine. Stranko s pridržkom pravice do preklica pooblaščamo za izterjavo naših terjatev. Če stranka svojih obveznosti ne izpolni pravočasno, nas mora obvestiti o istovetnosti dolžnikov iz naslova odstopljenih terjatev in jih obvestiti o dvojem odstopu od pogodbe. V takšnih primerih smo poleg tega upravičeni, da dolžnika sami prijavimo in izkoristimo pooblastilo za izterjavo.
12.5.    Pri ravnanju stranke, ki je v nasprotju s pogodbo, predvsem pri plačilni zamudi, smo po izdanem opominu in postavitvi roka upravičeni do odvzema blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, stranka pa se zavezuje k izročitvi blaga. Uveljavljanje lastninskega pridržka in odvzem predmeta dobave z naše strani se ne štejeta kot odstop od pogodbe. Stranka že vnaprej izjavlja, da bo osebam, ki smo jih pooblastili za odvzem predmetov, ki so predmet lastninskega pridržka, v ta namen zagotovila dostop na svoje zemljišče. 12.6 Stranka je upravičena in pooblaščena do nadaljnje prodaje, uporabe ali vgradnje blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, samo v okviru rednega poslovanja in ob predpogoju, da se terjatve, ki nam jih je odstopila (točka 12.3) tudi dejansko prenesejo na nas. Stranka ni upravičena do drugih načinov razpolaganja z blagom, ki je predmet lastninskega pridržka. Predmeta dobave stranka ne sme zastaviti ali ponuditi kot poroštvo.
12.7.    O ukrepih prisilne izvršbe tretje osebe v zvezi z blagom, ki je predmet lastninskega pridržka, ali v zvezi z odstopljenimi terjatvami nas mora stranka nemudoma obvestiti in nam posredovati dokumentacijo, ki je pomembna za vložitev ugovora.
12.8.    Vse blago, ki je predmet lastninskega pridržka, mora stranka zavarovati na svoje stroške, predvsem proti ognju in tatvini. Vse terjatve do zavarovateljev se glede na blago, ki je predmet lastninskega pridržka, odstopijo nam; s tem prevzemamo ta odstop.
12.9.    Če vrednost odobrenih varščin naše terjatve preseže za več kot 20 %, se obvezujemo, da te varščine prenesemo na stranko, če presegajo dogovorjeno mejo kritja.

13.    Opravljanje storitev
Za storitve, za katere se uporabljajo predpisi pogodbe o delu, veljajo nemški predpisi za oddajo del in pogodbeno ureditev gradbenih storitev (VOB), del B, v najnovejši različici. Veljavne predpise VOB, del B, lahko kadar koli zahtevate pri nas.

14.    Kraj izpolnitve, sodna pristojnost, veljavna zakonodaja
14.1.    Kraj izpolnitve za plačila stranke in naše dobave je glavni sedež našega podjetja v Domžalah. Izključno sodno pristojno za vse spore je sodišče v Ljubljani. Tožeča stranka je upravičena, da tožbo vloži v kraju, kjer ima sedež tožena stranka.
14.2.    V pravnem razmerju do stranke se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Uporaba Dunajske konvencije o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. 4. 1980 je izključena.

15. Skladnost z zakoni
Pogodbeni stranki soglašata, da v okviru izvajanja tega sporazuma sprejmeta vse potrebne in razumne ukrepe za preprečevanje korupcije skladno z veljavnimi zakoni in predpisi. Kupec mora ravnati skladno z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi, ki veljajo za nadaljnjo prodajo, montažo, uporabo ali uvoz vseh izdelkov, dobavljenih skladno s to pogodbo. Kupec mora ravnati skladno z vsemi zakoni in predpisi za nadzor izvoza, veljavnimi v Nemčiji, Evropski uniji, Združenih državah Amerike in vseh drugih državah z ustrezno pristojnostjo, in pridobiti vsa potrebna potrdila o izvozu v zvezi s katerim koli poznejšim izvozom, ponovnim izvozom, prevozom in uporabo vseh izdelkov ter tehnologij iz te pogodbe. Kupec se zavezuje, da ne bo prodal ali poskusil prodati, prepeljal, izvozil ali ponovno izvozil katerega koli izdelka ali tehnologije družbe za uporabo v dejavnostih, ki vključujejo oblikovanje, razvoj, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenje jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ali izstrelkov, niti ne bo uporabljal izdelkov ali tehnologije družbe v objektih, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi s tovrstnim orožjem. Kupec mora prav tako upoštevati ameriški zakon o tujih korupcijskih dejanjih (FCPA) iz leta 1977 in nemške zakone proti podkupovanju ter vse druge veljavne zakone proti podkupovanju. Če namerava kupec preprodati kateri koli izdelek, bo morda moral prestati postopek preverjanja korupcije, ki ga bo izvedla družba.