PRODAJNI POGOJI ZA IZDELKE HACH® [EVROPA – UNIVERZALNO (SPLOŠNO)]

V tem dokumentu so zapisani prodajni pogoji za proizvedeno in/ali dobavljeno blago in izvedbo storitev s strani podjetja Hach, pri katerem naročate (»podjetje Hach«) (oglejte si PRILOGO 1 za podrobnosti o posameznih podjetjih Hach) in sicer za prvotnega kupca (»kupec«). Če v dokumentu ni izrecno navedeno drugače, vključuje izraz »podjetje Hach« podjetje Hach, pri katerem naročate, in nobenega od povezanih družb. Podjetje Hach upravlja spletno stran www.si.hach.com (»spletna stran«). Podjetje Hach je pravna oseba, registrirana v Sloveniji], z registracijsko številko 2188350000 in s sedežem na naslovu Fajfarjeva 15, 1230 Domžale. ID za DDV podjetja Hach je SI11786329. Če ni izrecno določeno drugače v pisni prodajni pogodbi, ki sta jo sklenila pooblaščena predstavnika podjetja Hach in kupca, določajo ti prodajni pogoji pravice, obveznosti in pravna sredstva podjetja Hach in kupca, ki veljajo za vse pogodbe o prodaji blaga in/ali storitev podjetja Hach (»izdelki«) ter so kot priloga sestavni del vsakokratne sklenjene pogodbe.

1. VELJAVNOST POGOJEV: Ti prodajni pogoji so neposredno in/ali posredno vezani na ponudbo podjetja Hach, potrditev naročila ali račun. Na te prodajne pogoje sklicujejo in napotujejo na njihovo uporabo vse ponudbe in predračuni podjetja Hach, ki so posredovani kupcu. V primeru, da prodajalec in kupec skleneta posebno prodajno pogodbo, ti prodajni pogoji predstavljajo njen sestavni del. Prvi od naslednjih dogodkov predstavlja potrditev ponudbe podjetja Hach in ne protiponudbe ter predstavlja sklenitev prodajne pogodbe (»pogodba«) skladno z naslednjimi pogoji, ki sestavljajo njen ključni del: (i) kupčeva izdaja naročilnice na podlagi ponudbe podjetja Hach; (ii) potrditev kupčevega naročila s strani podjetja Hach; ali/oziroma (iii) začetek izvedbe storitve s strani podjetja Hach skladno s kupčevim naročilom. Splošni ali posebni poslovni pogoji kupca (ne glede na to, ali so vsebovani v kupčevih prodajnih dokumentih (vključno s poslovnimi elektronskimi vmesniki)), so izrecno izključeni in ne postanejo del pogodbe oziroma pravne podlage v poslovnem razmerju med podjetjem Hach in kupcem. Ti prodajni pogoji urejajo tudi vse nakupe, izvedene preko spletne strani. Na spletni strani so na voljo v elektronski obliki. Naslednje velja za sklenitev pogodbe preko spletne strani: predstavitev izdelka na spletni strani podjetja Hach ne predstavlja pravno zavezujoče ponudbe. Kupec predloži podjetju Hach ponudbo za nakup izdelka (izdelkov) s klikom gumba »Submit« (Pošlji) (ali drugega gumba za potrditev nakupa) ter soglaša z veljavnostjo teh prodajnih pogojev. Podjetje Hach bo kupcu poslalo e-pošto s potrditvijo kupčevega naročila (»e-pošta s potrditvijo naročila«). E-pošta s potrditvijo naročila potrjuje, da je podjetje Hach prejelo naročilo, ne predstavlja pa sprejema kupčeve ponudbe s strani podjetja Hach, razen če podjetje Hach izrecno potrdi naročilo v svoji e-pošti s potrditvijo naročila. Pogodba je sklenjena, oziroma ponudba sprejeta, šele ko podjetje Hach izrecno potrdi kupčevo ponudbo ali kupcu odpremi izdelek (izdelke).

2. PREKLIC NAROČILA: Kupec lahko prekliče naročilo servisa devetdeset (90) dni vnaprej s pisnim obvestilom, pri čemer se kupcu obračunajo sorazmerni stroški, glede na trajanje načrtovanja servisiranja, če je takšno obvestilo posredovano pred prvim obiskom z namenom preventivnega vzdrževanja; povračila stroškov ob preklicu naknadnih obiskov ne bodo obračunana. Morebitni stroški lahko nastanejo in jih je podjetje Hach upravičeno obračunati, v primeru ukinitve ali poteka servisnih programov. Podjetje Hach lahko prekliče celotno naročilo ali njegove dele pred dobavo brez posledic, če naročilo vključuje izdelke, za katere podjetje Hach meni, da morda niso skladni z izvoznimi, varnostnimi in lokalnimi predpisi ali drugimi zahtevami glede skladnosti.

3. DOSTAVA: Dostava bo izvedena skladno z Incoterms 2010, kot sledi: (1) Imenovano mesto pošiljke CPT za pošiljke znotraj EU in Švice; in (2) EXW proizvodno mesto podjetja Hach (vključno z ustrezno izvozno dokumentacijo) za pošiljke zunaj EU. Blago in izdelki, ki jih podjetje Hach dobavi kupcu, ostanejo last podjetja Hach do popolnega plačila kupnine, storitvene pristojbine ali drugega dogovorjenega nadomestila za to blago, izdelek ali/oz storitev. Kupec je na zahtevo podjetja Hach, na lastne stroške (razumne) dolžan izpolniti vse potrebne formalnosti za zaščito blaga s pridržkom lastninske pravice. Če stranki ne dogovorita drugače, bodo viale, ki se uporabljajo za dobavo reagentov, ostale last podjetja Hach ter ne predstavljajo odpadka; kupec bo prazne viale shranil na varnem mestu ter podjetju Hach omogočil prevzem na podlagi pravočasnega obvestila.

4. DOBAVNI ROKI: Podjetje Hach bo uporabilo vse komercialno smiselne prijeme za dobavo naročenih izdelkov v roku, ki je dogovorjen s pogodbo oziroma potrjen s strani prodajalca, če rok ni naveden, pa v običajnem roku, ki ga podjetje Hach potrebuje za dobavo prodanih izdelkov. Na podlagi predhodnega dogovora s kupcem in za dodatno plačilo bo podjetje Hach izdelke dostavilo po pospešenem postopku. Običajni čas dostave je enak urnikom lokalnih enot od ponedeljka do petka, z izjemo državnih praznikov v državi sedeža ustrezne pravne osebe Hach, pri katerem naroča kupec (»država naročila«).

5. PREGLED IN STROŠKI: Kupec bo blago, dobavljeno skladno s pogodbo oziroma potrjeno ponudbo, pregledal in potrdil prejem nemudoma po dobavi takšnega blaga. Če blago odstopa od ustreznih specifikacij, bo kupec o takšnih pomanjkljivostih nemudoma pisno obvestil podjetje Hach. Podjetje Hach bo po lastni presoji odpravilo pomanjkljivosti ali zamenjalo pomanjkljivo blago. Podjetje Hach bo vsa popravila izvedlo v okviru svojega servisnega centra. Kupec, ki potrebuje servis v okviru garancije, se mora na podjetje Hach obrniti za navodila glede mesta popravila in s tem povezane logistike. V primeru pomanjkljivosti blaga, bo podjetje Hach krilo stroške pošiljanja z naslova nakupa oz. na naslov nakupa v EU, kadar je bila pošiljka dogovorjena s preferenčnim prevoznikom podjetja Hach; vse druge oblike pošiljanja, pošiljk in/ali popravil zunaj EU ter stroške nameščanja in demontaže krije kupec. Šteje se, da je kupec v celoti prejel blago, dobavljeno na podlagi pogodbe oziroma naročila, ter potrdil njegovo ustreznost, če takšnega pisnega obvestila podjetje Hach ne prejme v tridesetih (30) dneh od dobave. To ne velja za vse skrite napake/pomanjkljivosti blaga; v primeru njihovega odkritja mora kupec o tem nemudoma pisno obvestiti podjetje Hach.

6. CENE IN OBSEG NAROČIL: Vse cene so navedene v evrih (razen kjer je v potrditvi naročila za pošiljke zunaj EU navedeno drugače) in temeljijo na zgoraj omenjenih dobavah. Cene ne vključujejo stroškov za storitve, npr. zavarovanja; stroškov posredovanja; dajatev v povezavi s prodajo, uporabo, skladiščenjem ali trošarinami; uvoznih in izvoznih dajatev; morebitnih drugih posebnih finančnih dajatev; DDV-ja, davka na dohodek in licenčnine; ali drugih stroškov, ki nastanejo ob proizvodnji, prodaji, distribuciji ali dobavi izdelkov. Kupec bo poravnal vse takšne stroške ali podjetju Hach zagotovil ustrezna potrdila o morebitni oprostitvi tovrstnega plačila, skladno z obveznostmi, določenimi v pogodbi. Podjetje Hach si pridržuje pravico do določitve minimalnega naročila, o čemer ustrezno obvesti kupca. Če kupec zahteva dobavo dodatnih izdelkov ali zagotavljanje dodatnih storitev, glede na obračunano ceno izdelkov ali storitev, dogovorjenimi v pogodbi oziroma potrjeni ponudbi, ali če so zahtevane bistvene spremembe izdelkov ali storitev, ima podjetje Hach pravico do obračuna dodatnih stroškov oziroma ustreznega nadomestila (odškodnine); v tem primeru se določbe pogodbe v zvezi s fiksnimi cenami ne uporabljajo.

7. PLAČILA: Vsa plačila morajo biti izvedena v valuti države naročila, razen kadar je med strankama pisno dogovorjeno drugače. V primeru spletnih naročil nakupna cena zapade v trenutku in na način, kot je določeno na spletni strani. Če med strankama ni dogovorjeno drugače, zapadejo računi za vsa druga naročila v 30 dneh po prejemu računa, ne glede na zamude zaradi pregledov ali prevozov, pri čemer mora biti plačilo izvedeno z bančnim nakazilom na bančni račun, naveden na prednji strani računa podjetja Hach, v primeru novih strank oziroma s sicer neznano zgodovino poslovanja se lahko zahteva delno ali celotno predplačilo.

8. BANČNA NAKAZILA: Kupec in podjetje Hach potrjujeta, da obstaja tveganje spletne goljufije, kadar posamezniki, ki se izdajajo za predstavnike podjetja Hach, zahtevajo takojšnje plačilo na podlagi novih navodil za bančna nakazila. V izogib takšnemu tveganju mora kupec prejeti ustno potrditi prejema novih ali spremenjenih navodil za bančna nakazila, tako da pokliče podjetje Hach na ustrezno številko, navedeno v PRILOGI 1, in se obrne na finančni oddelek podjetja Hach (terjatve) pred nakazilom kakršnih koli sredstev na podlagi novih navodil za nakazila. Obe stranki soglašata, da ne bosta izvajali sprememb navodil za nakazila in ne bosta zahtevali takojšnjega plačila v okviru novih navodil, ampak bosta zagotovili desetdnevno (10) obdobje odloga, v katerem bosta preverili spremembe navodil za nakazila, preden zapadejo plačila na podlagi takšnih novih navodil. Kupčevo plačilo na nov račun, ki ga podjetje Hach ni potrdilo ustno na podlagi postopka zgoraj, kupca ne odvezuje obveznosti plačila podjetju Hach.

9. ZAMUDA S PLAČILOM: Kadar plačilo ni izvedeno v roku 30 dni od prejema računa, lahko podjetje Hach, poleg drugih zakonskih ukrepov: (a) oznani kršitev pogodbe s strani kupca in od pogodbe odstopi; (b) zadrži prihodnje pošiljke do poravnave zapadlih plačil; (c) prihodnje pošiljke izvede na podlagi plačila ob dobavi ali predplačila ob sočasnem plačilu zapadlih zneskov; (d) zaračuna zakonske zamudne obresti za čas zamude skupaj s stroški skladiščenja in/ali ohranjanja zalog; (e) zahteva pavšalno plačilo, določeni z zakonodajo; (f) zaseže izdelke, katerih kupnina ni bila poravnana; (g) zahteva povračilo vseh stroškov izterjave, vključno z razumnimi odvetniškimi stroški; ali (h) vse zgoraj navedene pravice in ukrepe združi po lastni izbiri skladno z zakonodajo. Kupcu je prepovedan odpis/pobot obveznosti po tej pogodbi, s katero koli obstoječo ali bodočo terjatvijo, finančne ali druge narave, ki jo ima ali bo imel iz katerega koli naslova do podjetja Hach ali katerekoli povezane družbe. Če podjetje Hach oceni, da kupec svoje finančnih obveznosti izpolnjuje nezadovoljivo, lahko od kupca zahteva ustrezno zavarovanje. Če kupec ne zmore izpolniti teh zahtev, lahko podjetje Hach takšno neizpolnitev šteje kot utemeljen razloga za odstop od pogodbe; v takšnem primeru je za razumne stroške v povezavi z odstopom od pogodbe odgovorno podjetje Hach. Kupčeva plačilna nezmožnost, sprožitev nad njim postopka prisilne poravnave ali stečaja, prenos premoženja v korist upnikov ali prenehanje poslovanja kupca (likvidacija) predstavlja kršitev pogodbe in daje podjetju Hach pravico do uporabe vseh pravnih sredstev ter unovčenja vseh sredstev zavarovanj v skladu z zakonodajo države naročila kot tudi vsa zgoraj navedena sredstva v primerih zamude s plačili ali v primerih neplačil.

10. OMEJENA GARANCIJA: Podjetje Hach jamči, za brezhibno delovanje blaga, ki je predmet pogodbe oziroma potrjene ponudbe, tako v materialu kot v delovanju le-tega, ter ga obvezuje izrecna pisna garancija glede na specifiko kupljenega blaga, v primeru uporabe blaga skladno s proizvajalčevimi navodili o upravljanju in vzdrževanju. Garancijsko obdobje za blago je štiriindvajset (24) mesecev od dobave, razen če je v ustreznem priročniku podjetja Hach za posamezno blago izrecno navedeno krajše ali daljše obdobje; v takšnem primeru velja takšno krajše ali daljše obdobje. Podjetje Hach jamči, za dobro izvedbo del in storitev skladno s pogodbo, devetdeset (90) dni od izvedbe. Deli, ki jih podjetje Hach zagotovi med izvajanjem storitev, so lahko, bodisi novi bodisi obnovljeni, v kolikor delujejo enakovredno novim. Podjetje Hach ob predhodni potrditvi kupca, zamenja dele, za katere med servisiranjem oceni kot do te mere obrabljene, da je zamenjava smotrna ter jih obračuna skladno s cenikom. Za nadomestne/zamenjane dele velja garancija za okvare, bodisi devetdeset (90) dni bodisi preostanek izvirnega garancijskega obdobja, če se še ni izteklo. Zamenjani deli (nedelujoči), postanejo last podjetja Hach. Garancije ne veljajo za potrošni material, vključno z reagenti, baterijami, živosrebrovimi celicami in žarnicami. Izključene so vse druge garancije, jamstva, pogoji in reprezentacije, bodisi izrecne bodisi implicitne, ki izhajajo iz kakršnega koli zakona, zakonodaje, komercialne uporabe ali drugače, vključno z garancijami o primernosti in ustreznosti izdelka za specialen namen. V primeru neustreznosti materiala oziroma blaga iz kakršnega koli razloga, ki ne pomeni napake blaga oziroma materiala, podjetje Hach po lastni presoji odpravi pomanjkljivost z zamenjavo, popravilom, dobropisom ali povračilom nakupne cene. Podrobnosti o dodelitvi logističnih stroškov za popravila in zamenjave določa 5. člen poglavja PREGLED IN STROŠKI. Navedeni ukrep oziroma ravnanja so odvisna od vsakokratne odločitve podjetja Hach. Podjetje Hach si pridržuje pravico do izključitve garancije za izdelke, ki jih za zagon niso usposobili tehniki podjetja Hach ali pooblaščeni prodajalec podjetja Hach; vsa popravila takšnih izdelkov se izvedejo na kupčeve stroške.

11. ODŠKODNINA: Do zahtevka za odškodnino so upravičeni stranka in njeni pravni nasledniki, pravni prevzemnik, povezane družbe, direktorji, uradniki in zaposleni (»oškodovane stranke«). Podjetje Hach odgovarja za kupca in kupčeve oškodovane stranke ter jim zagotavlja zaščito, odškodnino ter razbremenitev odgovornosti v povezavi z vsemi izgubami, zahtevki, stroški ali škodo, ki je posledica nezgode, poškodbe, škode ali smrti zaradi kršitev oziroma napak/pomanjkljivosti, ki zapadejo pod omejeno garancijo dano s strani podjetja Hach. Ta povrnitev škode velja ob pogoju, da kupec prav tako odgovarja za oškodovane stranke podjetja Hach ter jih ščiti, jim izplača odškodnino ter jih razbremeni odgovornosti podjetje Hach v povezavi z vsemi izgubami, zahtevki, stroški ali škodo, ki je lahko posledica nezgode, poškodbe, škode ali smrti zaradi malomarnosti ali neustrezne uporabe blaga in vseh storitev s strani kupca ali povezanih oseb ali oseb v lasti kupca.

12. PATENTNO VARSTVO: Skladno z vsemi omejitvami odgovornosti navedenimi v tem dokumentu, bo podjetje Hach v zvezi z vsemi izdelki, ki jih je zasnovalo ali proizvedlo, kupcu izplačalo odškodnino za vso škodo in stroške skladno s končno odločitvijo pristojnega sodišča v vseh tožbah zaradi kršitev katerega koli evropskega patenta za izdelke, ki jih podjetje Hach proda kupcu za končno uporabo znotraj Evropskega gospodarskega prostora in v Švici, ki so bili izdani do dneva dobave in ki izhajajo izključno iz prodaje ali običajne rabe vseh izdelkov, prodanih kupcu v okviru pogodbe oziroma potrjene ponudbe, in razumne stroške, ki bi jih kupec utrpel v sodnem postopku, v kolikor se podjetje Hach ne bi spustilo v pravdo, če kupec nemudoma obvesti podjetje Hach o takšni tožbi in podjetju Hach ponudi bodisi (i) popoln in izključen nadzor nad vsakim sodnim postopkom, ki so posledica izključno izdelkov podjetja Hach, bodisi (ii) pravico do sodelovanja v sodnem postopku, katerega posledica so tudi izdelki, ki jih podjetje Hach ni proizvedlo. Garancija podjetja Hach v smislu patentnega prava, velja samo za kršitve, ki so posledica izključne uporabe izdelkov skladno z njihovim namenom, kot je navedeno v specifikacijah podjetja Hach. V primeru sodno ugotovljene kršitve ter prepovedi uporabe izdelkov, bo podjetje Hach na lastne stroške in po lastni odločitvi kupcu, bodisi zagotovilo pravico do nadaljnje uporabe teh izdelkov bodisi jih zamenjalo z izdelki skladnimi s patentnim varstvom oz. jih spremenilo tako, da bodo skladni s patentnim varstvom, ali pa umaknilo izdelek iz prodaje in povrnilo kupnino (ob upoštevanju amortizacije) ter povezane transportne stroške. Navedeno predstavlja celoten obseg odgovornosti, ki jo je podjetja Hach pripravljeno sprejeti glede kršitve patentnih pravic nanašajoč se na prodane izdelke. V enakem obsegu, kot je zgoraj določeno glede obveznosti podjetja Hach do kupca, se kupec podjetju Hach zavezuje, da bo na enak način ščitil, plačal odškodnino in ga razbremeniti odgovornosti glede kršitve patentnih pravic v povezavi s/z (x) vsemi izdelki, proizvedenimi po načrtih kupca, (y) storitvami, izvedenimi skladno s kupčevimi navodili ali (z) izdelki podjetja Hach, ko se uporabljajo v kombinaciji s katerimi koli drugimi napravami, deli ali programsko opremo, ki jih podjetje Hach ne ponuja oziroma zagotavlja s pogodbo.

13. BLAGOVNE ZNAMKE IN DRUGE OZNAKE: Kupec soglaša, da ne bo odstranjeval ali spreminjal nobenih oznak o proizvajalcu ali patentnih številk na izdelkih oz. v njih, vključno s serijskimi številkami ali blagovnimi znamkami na imenskih ploščicah ali litih ali strojno obdelanih komponentah.

14. PROGRAMSKA OPREMA. Vse licence za ločeno zagotovljeno programsko opremo podjetja Hach, so predmet ločenih licenčnih pogodb za programsko opremo, ki so priloženi medijem s programsko opremo (pogoje katere bo podjetje Hach priskrbelo kupcu pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo, kot je opisano tukaj). V primeru neobstoja takšnih pogojev in za vso drugo programsko opremo podeljuje podjetje Hach kupcu zgolj osebno, ne izključno licenco za uporabo in dostop do programske opreme, ki jo podjetje Hach dobavi z izdelki, kupljenimi v okviru pogodbe, in sicer izključno tiste, ki jo kupec potrebuje za uspešno uporabo izdelkov. Del programske opreme lahko vsebuje odprtokodno programsko opremo ali pa je iz nje sestavljen; to lahko kupec uporablja skladno s pogoji specifičnih licenc, v okviru katerih poteka distribucija odprtokodne programske opreme. Kupec soglaša, da ga zavezujejo vsi takšni licenčni dogovori. Lastninska pravica na programski opremi ostane v lasti ustreznega dajatelja licence (oz. dajateljev licenc).

15. ZAUPNE INFORMACIJE; ZASEBNOST PODATKOV: »Zaupne informacije« so informacije, tehnični podatki in znanje v vseh oblikah, bodisi v obliki dokumentov, v obliki strojno berljivih ali fizičnih komponent, v obliki nizov posnetkov ali grafik bodisi v drugačni obliki, ki jih podjetje Hach šteje za zaupne, med drugim vključno s priročniki za servisiranje in vzdrževanje. Kupec in njegove stranke, zaposleni in zastopniki bodo varovali zaupnost vseh takšnih zaupnih informacij, ki jih pridobijo, bodisi neposredno bodisi posredno od podjetja Hach, in jih ne bodo prenašali ali razkrivali brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Hach, niti jih uporabljali za proizvodnjo, nabavo, servisiranje ali umerjanje izdelkov ali podobnih izdelkov ali pripomogli k proizvodnji, servisiranju ali umerjanju oz. kupovanju takšnih izdelkov tretjim osebam oz. kakršni koli drugi reprodukciji, ali prilagoditvi. Vse takšne zaupne informacije ostanejo last podjetja Hach. Nobena pravica ali licenca ni izrecno ali implicitno dodeljena kupcu ali njegovim strankam, zaposlenim ali zastopnikom, in sicer v zvezi z zaupnimi informacijami ali drugimi patentnimi pravicami ali drugo lastniško pravico podjetja Hach, razen za omejeno uporabo licenc, kot jo določa zakonodaja. V zvezi z osebnimi podatki, ki jih podjetju Hach posreduje kupec, kupec jamči, da je podjetje Hach ustrezno pooblaščeno za predložitev in razkritje teh podatkov, vključno s pridobitvijo privolitve posameznika, na katerega se nanašajo podatki. Kupec potrjuje, da lahko podjetje Hach na podlagi posredovanih podatkov upravlja kupčeve informacije in osebne podatke v skladu s pravilnikom o zasebnosti podjetja Hach na naslovu https://si.hach.com/privacypolicy (sklici nanj pa so vključeni tudi v ta dokument) ter skladno z določili Uredbo GDPR.

16. SPREMEMBE IN DODATNI STROŠKI: Podjetje Hach si pridržuje pravico do sprememb zasnove ali izboljšav vseh izdelkov enakega splošnega razreda kot je izdelek, ki se dobavlja v okviru pogodbe oziroma potrjene ponudbe, ter ni odgovorno ali obvezano vključiti takšne spremembe ali izboljšave v izdelke, ki jih naroči kupec, če ni drugače pisno dogovorjeno pred dobavnim rokom izdelkov. Kadar kupec zahteva dobavo dodatnih ali drugačnih izdelkov, je podjetje Hach upravičeno do dodatnega poštenega in sorazmernega plačila; določila v kupčevem naročilu, ki določajo nasprotno (npr. določilo o nespremenljivosti cen), ne veljajo. Storitve, ki jih je treba izvesti zaradi vsakega od naslednjih pogojev, so predmet dodatnih stroškov za delo, opravljeno pot in dele: (a) spreminjanje opreme brez pisnega pooblastila podjetja Hach; (b) poškodbe zaradi neustrezne uporabe ali rokovanja, nezgod, malomarnosti, električnih udarov ali upravljanja v okolju ali na način, za katerega blago ni bilo zasnovano in ki ni v skladu s priročnikom o upravljanju podjetja Hach; (c) uporaba delov in dodatne opreme, ki jih ni odobrilo podjetje Hach; (d) škoda zaradi vojne, terorističnih dejanj ali naravnih nesreč; (e) storitve zunaj običajnega delovnega časa; (f) delovišče ni pripravljeno skladno z navodili; ali (g) vsa popravila, potrebna za zagotavljanje skladnosti opreme s proizvajalčevimi navodili ob sklenitvi pogodbe o servisiranju.

17. DOSTOP DO DELOVIŠČA/PRIPRAVA/VARNOST DELAVCEV/SKLADNOST Z OKOLJSKIMI PREDPISI: V povezavi s storitvami, ki jih zagotavlja podjetje Hach, se kupec obveže nemudoma zagotoviti dostop do opreme. Kupec prevzema vso odgovornost za varnostno kopiranje ali drugačno zaščito lastnih podatkov pred izgubo, poškodbo ali uničenjem pred izvedbo storitev. Kupec je upravitelj lastnih poslovnih prostorov in jih upravlja v celoti, med drugim tudi predele, na katerih zaposleni podjetja Hach in njegovi pogodbeniki izvajajo storitve, popravila ali vzdrževalna opravila. Kupec mora zagotoviti izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnega delovnega okolja, delovišč in namestitve med izvajanjem storitev. Kupec je vir vseh nastalih odpadkov, med drugim tudi nevarnih. Kupec nosi izključno odgovornost za organizacijo odstranjevanja vseh morebitnih odpadkov na lastne stroške. Kupec bo na lastne stroške zaposlenim podjetja Hach in pogodbenikom, ki delajo v kupčevih poslovnih prostorih, zagotovil vse informacije in vso usposabljanje, kot izhajajo iz veljavnih predpisov o zagotavljanju varnosti in kupčevih pravilnikov. Če je oprema, ki jo je treba popraviti, v nevarnem okolju, je kupec izključno odgovoren za zagotavljanje dostopa do takšne opreme v okolju, v katerem bo zagotovljena varnost serviserjev podjetja Hach in v katerem pogoji ne bodo motili njihove zmožnosti izvedbe popravila. Serviserji podjetja Hach ne bodo delali v nevarnem okolju in kupec pa je dolžan kriti vse stroške obiskov z namenom servisiranja, ki jih je bilo treba prekiniti zaradi neskladnosti z varnostnimi zahtevami, kot tudi stroške v povezavi s ponovnim obiskom zaradi zaključka dela. Kadar kupec zahteva, da se morajo zaposleni podjetja Hach in njegovi pogodbeniki udeležiti usposabljanja o varnosti in skladnosti, ki ga izvaja kupec, bo kupec podjetju Hach poravnal standardne urne postavke ter mu povrnil stroške v povezavi z udeležbo takšnega usposabljanja. Udeležba ali uspešen zaključek takšnega usposabljanja ne ustvarja niti ne razširja garancije ali obveznosti podjetja Hach in ne spreminja, dopolnjuje, omejuje ali nadomešča nobenega dela teh prodajnih pogojev in/ali pogodbe.

18. OMEJITEV UPORABE: Kupec ne bo uporabljal izdelkov za namene, ki v katalogih in literaturi podjetja Hach niso opredeljeni kot predvidene uporabe. Če podjetje Hach kupcu ni v pisni obliki sporočilo drugače, ne bo kupec v nobenem primeru nobenega izdelka uporabljal v zdravilih, prehranskih dodatkih, prehranskih ali kozmetičnih izdelkih ali v zdravstvenih aplikacijah za ljudi in živali. Kupec v nobenem primeru, v nobeni aplikaciji ne bo uporablja izdelka, ki predvideva dovoljenje za uporabo posebne medicinske naprave, razen in samo, kadar izdelek že ima takšno dovoljenje. Vse garancije podjetja Hach postanejo nične v primeru rabe blaga, za namene, ki v tem dokumentu niso dovoljeni.

19. IZVOZNE IN UVOZNE LICENCE IN SKLADNOST Z ZAKONODAJO Kupec ni zastopnik ali predstavnik podjetja Hach in se pod nobenim pogojem ne bo tako predstavljal, razen če in samo v obsegu, ki ga je uradno odobril oddelek skladnosti podjetja Hach in je od podjetja Hach prejel ustrezno pooblastilo, ki določa obseg in omejitev takšne avtorizacije (dovoljenja, pooblastila). Če v pogodbi ni določeno drugače, je kupec odgovoren za pridobitev potrebnih izvoznih ali uvoznih licenc. Podjetje Hach izjavlja, da bodo vsi izdelki, ki so dobavljeni po pogodbi oziroma potrjeni ponudbi, izdelani in dobavljeni v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Kupec bo spoštoval vse zakone in predpise, ki veljajo za namestitev ali uporabo vseh izdelkov, vključno z veljavnimi zakoni in predpisi o nadzoru uvoza in izvoza države naročila, Združenih držav Amerike, EU in vseh drugih držav z ustrezno pristojnostjo in bo pridobil vse potrebne izvozne licence v zvezi s katerim koli naknadnim izvozom, ponovnim izvozom, prenosom in uporabo vseh izdelkov ter tehnologij iz te pogodbe. Kupec ne bo prodal, prenašal, izvažal ali ponovno izvozil katerega koli izdelka ali tehnologije podjetja Hach za uporabo v dejavnostih, ki vključujejo oblikovanje, razvoj, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenje jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja ali izstrelkov niti ne bo uporabljal izdelkov ali tehnologije podjetja Hach v objektih, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi s takšnim orožjem. Kupec bo ravnal v skladu z vsemi lokalnimi, nacionalnimi in drugimi ustreznimi globalnimi predpisi, ki se nanašajo na boj proti korupciji, podkupovanju, izsiljevanju in podobnim ravnanjem, ki veljajo za kupčeve poslovne dejavnosti v zvezi s pogodbo oziroma potrjeno ponudbo. Kupec soglaša, da ne bo ponujal, obljubljal, plačeval ali prenašal ničesar vrednega, bodisi neposredno ali posredno, kateri koli osebi ali subjektu, kateremu koli vladnemu uradniku, vladnemu uslužbencu ali zaposlenemu v kateri koli družbi, ki je v lasti vlade, politične stranke, uradne osebe politične stranke ali kandidata za vladno službo ali politično stranko, da bi takšne organizacije ali osebe spodbudil k uporabi svojih pooblastil ali vpliva za pridobitev ali ohranitev neustrezne poslovne ugodnosti za kupca ali za podjetje Hach ali ki drugače predstavljajo ali imajo namen ali učinek javnega ali komercialnega podkupovanja, sprejema ali privolitve pri izsiljevanju ali drugih nezakonitih ali neprimernih načinih pridobivanja posla ali kakršne koli neustrezne prednosti v zvezi s katero koli dejavnostjo kupca, ki se nanaša na pogodbo. Podjetje Hach poziva kupca, naj »Spregovori!«, če ugotovi kakršne koli kršitve zakona, predpisov ali standardov ravnanja podjetja Hach (»SOC«) v povezavi s to pogodbo. Glejte https://www.danaher.com/how-we-work/integrity-and-compliance in http://www.danaherintegrity.com za kopijo SOC in za dostop do portala za pomoč podjetja Hach.

20. VIŠJA SILA: Podjetje Hach je opravičeno izvajanja svojih obveznosti v okviru pogodbe, kadar ji to preprečujejo ravnanja ali opustitve zunaj njegovega nadzora, vključno z državnimi embargi, blokadami, zasegom ali zamrznitvijo sredstev, zamudami ali zavrnitvijo izvoznih ali uvoznih dovoljenj ali njihovim preklicem oz. drugimi ravnanji vsake vlade; požari, poplavami, težkimi vremenskimi razmerami ali naravnimi katastrofami; karantenami, stavkami ali izprtji; izgredi; spori; vstajami; državno nepokorščino ali kriminalnimi ali terorističnimi dejanji; vojno; pomanjkanjem materialov ali zamud tretjih strani z dobavami podjetju Hach. V primeru obstoja okoliščin višje sile se dobavni in plačilni roki ter plačila, ki izhajajo iz dobropisov, podaljšajo za obdobje zamude. Če trajajo okoliščine višje sile dlje kot šest mesecev, lahko podjetje Hach po lastni izbiri brez pogodbenih kazni odstopi od pogodbe, kar pa ne predstavlja kršitve pogodbenih določil.

21. NEPRENOSLJIVOST IN ODSTOP: Kupec pogodbe ali iz nje izhajajočih pravic ali obveznosti ne bo prenesel ali odstopil brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Hach. Če katera koli stranka ne zahteva strogega izvajanja katerega koli določila teh splošnih pogojev ali če ne uveljavlja iz njih izhajajočih pravic ali če odstopi od uveljavljanja kršitev določil teh splošnih pogojev, to ne predstavlja odstopa od splošnih pogojev, okoliščin ali pravic, ki še naprej ostanejo v veljavi, kot da do odstopa sploh ni prišlo.

22. OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Podjetje Hach in odgovorne osebe/povezane osebe podjetja Hach ne odgovarjajo kupcu za kakršno koli posebno, naključno ali posledično izgubo, med drugim vključno s poškodbami in izgubo lastnine na izdelku, ki ni kupljen v okviru pogodbe; poškodbami, nastalimi med namestitvijo, popravilom ali zamenjavo; izgubo dobička, prometa ali poslovne priložnosti; izgubo zaradi neuporabe; izgubami, ki so posledica izpadov izdelkov iz delovanja ali nenatančnih meritev oz. so z njimi povezane; stroški zamenjav izdelkov; ali terjatvami kupca za takšno škodo, ne glede na njen nastanek, naj si bo to na podlagi garancije, pogodbe in/ali odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo, strogo odgovornostjo ali drugim). Celotna odgovornost podjetja Hach in odgovornih oseb/povezanih oseb podjetja Hach, ki izhaja iz izvajanja oz. neizvajanja obveznosti v okviru pogodbe oz. obveznosti podjetja Hach v povezavi z zasnovo, proizvodnjo, prodajo, dobavo in/ali uporabo izdelkov, v nobenem primeru ne bo presegla zneska, ki je enak dvakratni kupnini, plačani podjetju Hach za dobavo izdelkov v okviru pogodbe oziroma potrjeni ponudbi.

23. VELJAVNA ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV: Ti prodajni pogoji in sklenjena pogodba oziroma potrjena ponudba ter vse izhajajoče spremembe, so sestavni del dogovora ter se tolmačijo in izvajajo na podlagi zakonodaje države naročila. Če katero koli določilo pogodbe in/ali teh prodajnih pogojev krši določila zakonov ali lokalne predpise ali če ni skladno s predpisi zaradi drugih razlogov, se takšno določilo samodejno izbriše, kar pa ne vpliva na veljavnost preostalih določil. Glede medsebojnih razmerij, ki jih ti splošni pogoji ne določajo, veljajo splošna določila Obligacijskega zakonika. Z naročilom oziroma nakupom pri podjetju Hach kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošnih pogojev. Če ni v pisni obliki med podjetjem Hach in kupcem izrecno dogovorjeno drugače, se bodo vsi spori v povezavi s pogodbo, ki jih stranki ne zmoreta rešiti sporazumno, reševali na pristojnem sodišču v državi naročila.

24. CELOTNA POGODBA IN SPREMINJANJE: Ti prodajni pogoji skupaj s pogodbami, sklenjenimi skladno z le-temi (in ki vključujejo te pogoje), predstavljajo celoten dogovor med strankama in nadomeščajo vse predhodne dogovore in morebitna zastopništva, bodisi v ustni bodisi pisni obliki. Spremembe ali prilagoditve teh pogojev ali pogodb ne bodo zavezujoče za podjetje Hach, če niso sprejete v pisnem dokumentu, v katerem je konkretno navedeno, da spreminja te prodajne pogoje in/ali specifično pogodbo, in ga ne podpiše pooblaščeni predstavnik podjetja Hach. Podjetje Hach zavrača vse dodatne ali nedosledne pogoje, ki jih kadar koli ponudi kupec, ne glede na to, ali takšni pogoji in določila bistveno vplivajo na te pogoje in ne glede na potrditev kupčevega naročila opisanega blaga in storitev s strani podjetja Hach.