Claros-Icon-Process-Management-10.2017-_White-Outlines.png

Claros Process Management

Rešitve za nenehno upravljanje procesov vam omogočajo upravljanje procesov obdelave in čiščenja v realnem času, s čimer dosežete popolno skladnost in neprekinjeno učinkovito delovanje čistilne naprave . Upravljanje procesov, poenostavljeno kot še nikoli.

Ogled rešitev sistema Claros

Katere procese bi radi izboljšali?Si želite, da bi imeli boljši sprotni pregled nad procesi?

Imate pomisleke glede skladnosti v povezavi odstranjevanjem BPK/KPK?

Ali imate težave s posedanjem blata in s tem povezano skladnostjo?

Ali si želite znižati stroške za energijo, potrebno za prezračevanje?

Ali sledite fiksni koncentraciji aktivnega blata (MLSS) ali prilagajate čas zadrževanja blata (SRT)?

Sistemi Claros Process Management na podlagi sprotnih podatkov, na primer podatkov za tok, TOC, DO in MLSS, nenehno spremljajo dejansko obremenitev na dotoku in pogoje v čistilni napravi. Na podlagi teh ocen izračunavajo dinamične nastavitvene točke, vključno z vrednostmi za odmerjanje zunanjih hranil, intenzivnost prezračevanja in čas zadrževanja blata, s čimer skrbijo za skladnost in zagotavljajo, da je delovanje čistilne naprave ves čas učinkovito.


Ustrezne rešitve:

Odmerjanje hranil (RTC-C/N/P)

Uravnoteženo razmerje C/N/P je bistvenega pomena za biološko čiščenje odpadnih vod. Hachov sistem RTC C/N/P optimira odmiranje hranil, na primer sečnine in fosforjeve kisline, v industrijskih čistilnih napravah, s čimer zagotavlja skladnost pri vrednostih KPK/BPK, NH 4 in PO 4. Tako v največji možni meri omejuje stroške za izpuste na iztoku in dodajanje kemikalij.


Čas zadrževanja blata (RTC-SRT)

Pravilen čas zadrževanja blata (SRT) in koncentracija aktivnega blata (MLLS) v prezračevalnem bazenu sta ključnega pomena tako za skladnost kot za energijsko učinkovito čiščenje. Hachov sistem RTC-SRT samodejno prilagaja nivo odpadnega aktivnega blata, s čimer zagotavlja idealne vrednosti SRT in MLSS, skrbi za stabilno odstranjevanje BPK/KPK ter preprečuje neželeno nitrifikacijo.


Regulacija DO pri največji odprtosti ventilov (RTC-MOV)

Energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja (puhal in ventilov) dovajajo in razdeljujejo procesni zrak pri najnižjem zračnem tlaku v razdelilnem ventilu ob minimalnih izgubah tlaka prek zračnih ventilov. Sistem Hach RTC-MOV regulira koncentracijo DO v do 16 različnih območjih, in sicer z določanjem nastavitvenih točk za ustrezne položaje zračnih ventilov in tlak v razdelilnem ventilu (ali zračnem vodu). Tako sistem doseže znižanje stroškov in optimalno dovajanje procesnega zraka, kjer je ta najbolj potreben.


Prilagojene rešitve

Med rešitvami ni točno take, kot jo potrebujete? Obrnite se na nas in poskusili bomo poiskati rešitev za vaše specifične potrebe.Si želite, da bi imeli boljši sprotni pregled nad procesi? Ali veste, kakšna je vaša najvišja kapaciteta za nitrifikacijo in kakšen nivo je potreben ta trenutek?

Vas skrbi doseganje skladnosti pri obdelavi amonija ali celotnega dušika?

Ali uporabljate statične koncentracije raztopljenega kisika ali jih prilagajate obremenitvam?

Ali se zanašate na fiksen čas/količine prezračevanja/anoksične obdelave ali vrednosti prilagajate dejanskim potrebam prečiščevanja?

Ali sledite fiksni koncentraciji aktivnega blata (MLSS) ali prilagajate čas zadrževanja blata (SRT)?

Sistemi Claros Process Management na podlagi sprotnih podatkov, na primer podatkov za tok, NH 4-N, NH 3-N, DO in MLSS, nenehno spremljajo dejansko obremenitev na dotoku in učinkovitost čistilne naprave. Na podlagi teh ocen izračunavajo dinamične nastavitvene točke, vključno s koncentracijo DO, intenzivnostjo prezračevanja, notranjo recirkulacijo, časom anoksične obdelave ali časom zadrževanja blata, s čimer skrbijo za skladnost in zagotavljajo, da je delovanje čistilne naprave ves čas učinkovito.


Ustrezne rešitve:

Nitrifikacija in denitrifikacija z regulacijo vklopa/izklopa (RTC-N/DN)

Zahtevam glede vrednosti celotnega dušika (TN) na iztoku čistilnih naprav z občasnim prezračevanjem je pogosto težko zadostiti. Pri fiksnem času, določenem za nitrifikacijo in denitrifikacijo, je težko slediti spremenljivim pogojem na dotoku. Sistem RTC-N/DN določa optimalni čas za nitrifikacijo in denitrifikacijo na podlagi nenehnega merjenja vrednosti NH 4-N in NO 3-N. Tako se dosežejo najvišje ravni eliminacije dušika ob najnižji porabi energije za prezračevanje.


Sekvenčni biološki reaktor (SBR) (RTC-N/DNSBR)

Zahtevam glede vrednosti celotnega dušika (TN) na iztoku čistilnih naprav z občasnim prezračevanjem je pogosto težko zadostiti. Pri fiksnem času, določenem za nitrifikacijo in denitrifikacijo, je težko slediti spremenljivim pogojem na dotoku. Sistem RTC-N/DN, ki je zasnovan za občasno uporabo sekvenčnih bioloških reaktorjev, določa optimalni čas za nitrifikacijo in denitrifikacijo na podlagi nenehnega merjenja vrednosti NH4-N in NH3-N. Tako se dosežejo najvišje ravni eliminacije dušika ob najnižji porabi energije za prezračevanje.


Simultana nitrifikacija/denitrifikacija (RTC-SND)

Zahtevam glede vrednosti celotnega dušika (TN) na iztoku čistilnih naprav, ki uporabljajo simultano nitrifikacijo, je pogosto težko zadostiti. Pri fiksnih nivojih, določenih za nitrifikacijo in denitrifikacijo, je težko slediti spremenljivim pogojem na dotoku. Sistem RTC-SND določa optimalne nivoje za aerobno in anoksično obdelavo na podlagi nenehnega merjenja vrednosti NH4-N in NH3-N. Tako se dosežejo najvišje ravni eliminacije dušika ob najnižji porabi energije za prezračevanje.


Nitrifikacija (RTC-N)

Zahtevam glede mejnih vrednosti NH4-N na iztoku čistilne naprave, ki uporablja nitrifikacijo pri reaktorjih s čepastim tokom, je pogosto težko zadostiti. Pri fiksnih koncentracijah DO v prezračevalnem bazenu je težko slediti spremenljivim pogojem na dotoku. Sistem N-RTC na podlagi izmerjene obremenitve NH4-N na dotoku in koncentracije NH4-N na iztoku preračunava nastavitvene točke za DO, pri čemer zagotavlja takojšnje odzivanje na spremenjene obremenitve na dotoku ter natančno regulacijo koncentracije NH4-N na iztoku glede na izbrano nastavitveno točko. Tako je zagotovljena skladnost glede vrednosti NH4-N ob najnižji porabi energije za prezračevanje.


Regulacija DO pri največji odprtosti ventilov (RTC-MOV)

Energijsko učinkoviti sistemi prezračevanja (puhal in ventilov) dovajajo in razdeljujejo procesni zrak pri najnižjem zračnem tlaku v razdelilnem ventilu ob minimalnih izgubah tlaka prek zračnih ventilov. Sistem Hach RTC-MOV regulira koncentracijo DO v do 16 različnih območjih, in sicer z določanjem nastavitvenih točk za ustrezne položaje zračnih ventilov in tlak v razdelilnem ventilu (ali zračnem vodu). Tako sistem doseže znižanje stroškov in optimalno dovajanje procesnega zraka, kjer je ta najbolj potreben.


Denitrifikacija – vmesno območje (RTC-SZ)

Kontrolna enota za vmesno območje v povezavi s sistemom RTC-N zagotavlja optimalni razpoložljivi nivo DN. Obremenitev črpalke nato dopušča varno nižanje nivoja količine nitrifikacije. 1. območje prezračevalne verige lahko zanesljivo preide v anoksično, kar bistveno poveča denitrifikacijski potencial čistilne naprave. Na ta način se lahko pri čistilnih napravah tudi uvede oziroma razširi izbirno območje, s čimer se izboljša posedanje blata.


Čas zadrževanja blata (RTC-SRT)

Pravilen čas zadrževanja blata in MLSS v prezračevalnem bazenu sta ključnega pomena tako za skladnost kot za energijsko učinkovito čiščenje. Hachov sistem RTC-SRT samodejno prilagaja nivo odpadnega aktivnega blata, s čimer zagotavlja popolne vrednosti SRT in MLSS in zagotavlja stabilno nitrifikacijo skozi vse leto.


Sludge Retention Time (RTC-SRT)

A correct Sludge Retention Time and MLSS level in the aeration basin are fundamental for compliance and energy efficient treatment. Hach’s RTC-SRT system automatically adjusts the waste-activated sludge to provide the ideal SRT and MLSS concentration, thus ensuring stable Nitrification all year around.


Prilagojene rešitve

Med rešitvami ni točno take, kot jo potrebujete? Obrnite se na nas in poskusili bomo poiskati rešitev za vaše specifične potrebe.Si želite, da bi imeli boljši sprotni pregled nad procesi?

Ali pri odmerjanju kemikalij sledite statičnim stopnjam odmerjanja ali se prilagajate obremenitvam?

Vas skrbi doseganje skladnosti pri največjih obremenitvah?

Pričakujete zaostrovanje zahtev glede dovoljenih vrednosti?

Ali imate kdaj težave z biološkim odstranjevanjem fosforja (Bio-P)?

Sistemi Claros Process Management na podlagi sprotnih podatkov, na primer podatkov za tok, ortofosfate ali celotni fosfor, nenehno spremljajo dejansko obremenitev na dotoku in učinkovitost čistilne naprave. Na podlagi teh ocen izračunavajo dinamične nastavitvene točke, vključno z odmerjanjem sredstev za obarjanje na poljubnih točkah v čistilni napravi, s čimer skrbijo za skladnost in zagotavljajo, da je delovanje čistilne naprave ves čas učinkovito.


Relevant Solutions:

Obarjanje PO 4-P (RTC-P)

Zahtevam glede mejnih vrednosti celotnega fosforja (TP) na iztoku čistilnih naprav s kemično eliminacijo PO4-P je pogosto težko zadostiti. S fiksnim odmerjanjem sredstev za obarjanje je težko slediti spremenljivim obremenitvam na dotoku. Sistem RTC-P na podlagi izmerjenih vrednosti PO4-P izračuna nastavitveno točko za odmerjanje sredstva za obarjanje, s čimer zagotavlja hiter odziv na spremembe v dotoku ter natančno regulacijo koncentracije PO4-P glede na želeno nastavitveno točko. Tako se zagotavlja skladnost vrednosti TP ob nizkih stroških sredstva za obarjanje in omejenih količinah posedlega blata.Si želite, da bi imeli boljši sprotni pregled nad procesi?

Ali se proces zgoščevanja ali dehidracije blata poteka dosledno?

Ali ste zadovoljni z izkoristkom pri procesu zgoščevanja ali dehidracije?

Ali imate težave s stranskimi pritoki?

Ali pri odmerjanju polimerov sledite statičnim stopnjam odmerjanja ali se prilagajate sprotnim obremenitvam?

Stroški čiščenja blata v odpadnih vodah so odvisni od koncentracije zgoščenega, plavajočega ali dehidriranega blata ter od porabe polimerov in koagulantov. Sistemi Claros Process Management Systems na podlagi sprotnih podatkov za TSS in dovodni tok nenehno nadzirajo dejansko obremenitev na dotoku in učinkovitost procesov. Na podlagi teh ocen izračunavajo dinamične nastavitvene točke, vključno z vrednostmi za odmerjanje kemikalij, s čimer skrbijo za skladnost in zagotavljajo, da je delovanje čistilne naprave ves čas učinkovito.


Ustrezne rešitve:

Zgoščevanje blata (RTC-ST)

Osnovni cilji pri zgoščevanju blata so visoki donosi plinov pri anaerobni razgradnji blata, dosledno zgoščevanje/dehidriranje blata in nizki stroški delovanja. To lahko dosežete s sistemom RTC-ST, ki s prilagajanjem odmerjanja polimera regulira vrednosti celotnih suspendiranih snovi (TSS) v zgoščenem blatu in filtratu.


Dehidracija blata (RTC-SD)

Osnovni cilji pri dehidraciji blata so nizki stroški odlaganja blata, omejitev negativnih vplivov na povratne vrednosti in nizka poraba polimera. To lahko dosežete s sistemom RTC-SD, ki s prilagajanjem odmerjanja polimera nadzira vrednost celotnih suspendiranih snovi (TSS) v zgoščenem blatu in centratu.


Flotacija z raztopljenim zrakom (RTC-DAF)

Osnovna cilja pri flotaciji z raztopljenim zrakom sta visoka koncentracija celotnih suspendiranih snovi (TSS) v blatu in nizka koncentracija TOC/TSS v iztoku po čiščenju. To lahko dosežete s sistemom RTC-DAF, ki z ustreznim prilagajanjem pH ter odmerjanjem koagulanta in polimera regulira vrednost TSS v zgoščenem blatu in izpustih na iztoku.


Prilagojene rešitve

Med rešitvami ni točno take, kot jo potrebujete? Obrnite se na nas in poskusili bomo poiskati rešitev za vaše specifične potrebe.


“Pred namestitvijo sistemov Claros Process Management smo si prizadevali ohranjati nespremenjeno stanje z ročnim sistemom. Razmišljali smo o zaposlitvi dodatne osebe, ki bi nadzirala flotacijo z raztopljenim zrakom. Claros Process Management nam že vse od uvedbe pomaga ohranjati skladnost in ves čas deluje brez težav. ”

– Operations Maintenance Manager

“Vajeti smo skoraj nemudoma prepustili družbi Hach. Če je prišlo do odpovedi sestavnega dela, so imeli upravljavci dodatno varovalo, saj bi RTC-N zagotovil privzeto nastavitveno točko za DO ali pa bi upravljavci lahko spet prevzeli ročni nadzor. Upravljavci tako niso odlašali z uvedbo sistema. ”

– Agency Staff Member, Kalifornija (ZDA)

Bi radi izvedeli več? Izvedite, kako vam lahko Claros pomaga že danes.

KAKO VAM LAHKO
POMAGAMO?